Back to top
2017-12-20

Regulamin uczestnictwa w zajęciach nauki pływania oraz doskonalenia pływania

 

I Zasady ogólne uczestnictwa

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług basenowych na obiekcie Kórnickie Centrum Rekreacji i Sportu OAZA (dalej również KCRiS OAZA), przez osoby uczestniczące w zajęciach nauki i doskonalenia pływania.
2. Uczestnictwo w zajęciach jest możliwe, po wcześniejszym zapisaniu się do grupy, na określony dzień i godzinę w administracji KCRiS OAZA.
3. Program nauki pływania oraz doskonalenia pływania obejmuje 16 lub 18 lekcji, co stanowi 1 semestr nauki.
4. Uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za gwarantowaną przez KCRiS OAZA liczbę zajęć wg obowiązującego cennika przed rozpoczęciem kursu, co stanowi podstawę do wpisu na listę uczestnictwa i do wydania karnetu imiennego. Karnet imienny jest ważny na okres 1 semestru nauki i doskonalenia pływania.
5. Brak opłaty za zajęcia nauki i doskonalenia pływania w określonym terminie, powoduje automatycznie skreślenie uczestnika z listy osób uczestniczących w zajęciach.
6. KCRiS OAZA nie gwarantuje miejsca uczestnikowi w jego dotychczasowej grupie w przypadku braku opłaty za kontynuację nauki i doskonalenia pływania w wyznaczonym terminie.
7. Minimalne kryterium umożliwiające uczestnictwo w zajęciach nauki i doskonalenia pływania spełniają dzieci, które skończyły 4 lata i mają 110 cm wzrostu.
8. W jednej grupie na zajęciach może uczestniczyć maksymalnie 13 osób (dzieci), 8 osób (dorośli – zajęcia na małym basenie), 10 osób (dorośli – zajęcia na dużym basenie), 10 osób w grupie 4-latków. W grupach dla osób dorosłych istnieje możliwość zmiany liczby uczestników za zgodą instruktora. Minimalna liczba uczestników w grupie wynosi 6 osób.
9. Każda grupa prowadzona jest przez jednego instruktora, za wyjątkiem grupy 4-latków, w której zajęcia prowadzone są przez dwóch instruktorów.
10. Lekcja nauki pływania trwa 45 minut ( w grupie 4-latków 30 minut), dodatkowo doliczony jest czas 25 minut przeznaczony na rozebranie się, ubranie i wysuszenie. Po przekroczeniu łącznego czasu 70 minut (liczonego od wydania transpondera - kluczyka do szafki basenowej – do jego rozliczenia) naliczana jest dopłata za każdą minutę przekroczenia limitu czasu wg obowiązującego cennika.
11. W przypadku nieobecności przez uczestnika kursu na zajęciach, istnieje możliwość odbycia zajęć w terminie późniejszym zgodnie z zasadami zawartymi w punkcie II do niniejszego regulaminu.
12. W przypadku długotrwałej, trwającej powyżej 2 tygodni, nieobecności uczestnika w zajęciach z przyczyn losowych (pobyt w szpitalu, przewlekła choroba, rekonwalescencja itp.) istnieje możliwość zawieszenia uczestnictwa w kursie, a opłata za zawieszone zajęcia zostanie zaliczona jako zapłata za następny kurs. Okazanie zaświadczenia lekarskiego jest w takiej sytuacji wymagane. 
13.Opiekun uczestnika kursu wyraża zgodę na udział dziecka w lekcjach nauki i doskonalenia pływania oraz oświadcza o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w zajęciach.
14. Uiszczenie opłaty za zajęcia nauki i doskonalenia pływania, traktowane jest jako akceptacja przez uczestnika treści niniejszego regulaminu z punktami nr II, III oraz regulaminu Pływalni Kórnickiego Centrum Rekreacji i Sportu OAZA w tym warunków w nim zawartych, w szczególności dotyczących ubioru, stanu zdrowia, przechowania rzeczy wartościowych.
15.Biorąc udział w zajęciach nauki pływania opiekun uczestnika wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia kursu przez KCRiS OAZA zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) oraz na przetwarzanie przez KCRiS OAZA informacji drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. (Dz.U. nr 144, poz.1204 z późn. zm.) o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 
II Zasady wykorzystania opuszczonych zajęć nauki pływania oraz doskonalenia pływania

1. Każdy uczestnik zajęć ma możliwość odbycia z instruktorem w grupie 2 zajęć, opuszczonych przez uczestnika w trakcie trwania semestru, pozostałe godziny uczestnik może wykorzystać w formie wejścia na basen bez instruktora. Taka możliwość istnieje po zakończeniu semestru i przed upływem terminu ważności karnetu:
I semestr nauki trwa do końca ferii zimowych, II semestr – trwa do końca wakacji letnich.
2. Termin wykorzystania opuszczonych przez uczestnika zajęć należy uzgodnić z instruktorem osobiście lub telefonicznie.
3. Wykorzystanie opuszczonych przez uczestnika zajęć możliwe jest tylko w grupach, w których są wolne miejsca po uprzedniej rezerwacji uczestnictwa w grupie.
4. W przypadku gdy osoba dokona rezerwacji celem wykorzystania opuszczonych zajęć, a bez uprzedzenia się na tych zajęciach nie stawi, traci uprawnienie do ich wykorzystania w innym terminie.
5. Zajęcia nauki i doskonalenia pływania opuszczone przez uczestnika i nie wykorzystane według powyższych zasad, bez względu na przyczynę przepadają.
6. Nie dopuszcza się możliwości żądania przez opuszczającego zajęcia zwrotu za nie opłaty.
7. Nie dopuszcza się możliwości przedłużenia ważności niewykorzystanego karnetu na następny semestr.

III Najważniejsze zasady organizacyjne

1. Przy zakupie karnetu dołączany jest kalendarz zajęć .
2. Osoba wchodząca na naukę i doskonalenie pływania zobowiązana jest do okazania upoważnionemu pracownikowi KCRiS OAZA karnetu.
3. Po „ściągnięciu” z karnetu jednego wejścia, uczestnik otrzymuje silikonową opaskę na rękę, którą zobowiązany jest oddać instruktorowi prowadzącemu zajęcia przy sprawdzaniu obecności.
4. Rodzice/opiekunowie przyprowadzają i odbierają dzieci z zajęć. Tylko z dziećmi z najmłodszych grup (4-7 lat) rodzic/opiekun może wejść do szatni, aby pomóc dziecku się przebrać. Wchodząc do szatni konieczna jest zmiana obuwia. Dziecko samodzielnie wychodzi z szatni na basen, siada na ławce obok szatni i tam oczekuje na swojego instruktora.
5. Rodzice/opiekunowie wchodzący na basen w ubraniu będą ze względów sanitarno-higienicznych proszeni o jego opuszczenie. Wszyscy chcący obserwować uczestników zajęć mają taką możliwość z trybun lub z pomieszczenia restauracji. Po zakupie biletu wstępu rodzice/opiekunowie mogą w tym samym czasie, kiedy dziecko ma lekcje korzystać z innych atrakcji basenu.
6. Pierwsze 5 minut zajęć to część organizacyjna - sprawdzenie obecności, pobranie sprzętu.
7. Po zakończonych zajęciach uczestnik zajęć zobowiązany jest do opuszczenia niecki basenowej i przejścia do szatni.